29
September
11:00 am — 12:30 pm
Kali Mandir Ramakrishna Ashrama