26
November
All Day
Kali Mandir Ramakrishna Ashram (at dhuni)