17
June
6:00 pm
Kali Mandir Ramakrishna Ashram (at dhuni)