21
July
5:00 pm — 6:00 pm
Kali Mandir Ramakrishna Ashram (at dhuni)