08
August
6:30 pm — 8:00 pm
Kali Mandir Ramakrishna Ashrama